Säännöt

YLEISTÄ


1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Pistis ry. Yhdistyksen kotipaikka on Joensuun kaupunki ja toiminta-alueena on koko Suomi.


2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on:

 1. toimia Itä-Suomen yliopiston Ortodoksisen teologian opiskelijoiden edustajana ja edunvalvojana Itä-Suomen yliopistoon, sen filosofisen tiedekunnan teologian osastoon ja ortodoksisen teologian opiskelijoihin, Ortodoksiseen seminaariin sekä muihin vastaaviin tahoihin;
 2. toimia yhteyskanavana Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntaan sekä muihin ainejärjestöihin;
 3. pitää yhteyttä sekä kotimaisiin että ulkomaisiin kristillisiin opiskelijajärjestöihin sekä muihin yhdistyksen tarkoitusperille läheisiin järjestöihin ja yhteisöihin;
 4. edistää opiskelijoiden harrastus- ja vapaa-ajantoimintoja; sekä
 5. edistää opiskelijoiden yhteisöllisyyttä. 

Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.


3 § Yhdistyksen tarkoituksen toteuttaminen

Yhdistys pyrkii päämääriinsä: kokoamalla ortodoksisen teologian opiskelijoita kokouksiin, järjestämällä luentoja, kursseja, tutustumiskäyntejä, vierailuja, juhlatilaisuuksia, harrastus- ja virkistystoimintaa sekä muilla edellä mainittuihin verrattavilla tavoilla.

Yhdistyksellä on oikeus omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä järjestää asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia.

4 § Tilikausi 

Yhdistyksen tilikausi on yksi kalenterivuosi.

JÄSENET

5 § Varsinainen jäsenyys

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla Itä-Suomen yliopiston ortodoksisen teologian pääaine- tai sivuaineopiskelija, joka on maksanut liittymismaksun. Varsinaiset jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Jäsenellä on velvollisuus ilmoittaa opinto-oikeutensa päättymisestä tai valmistumisesta. 

6 § Alumnijäsenyys 


Alumnijäseneksi voi liittyä henkilö, joka on valmistunut Joensuun tai Itä-Suomen yliopistosta ortodoksinen teologia pää- tai sivuaineenaan. Alumnijäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Voimassa olevat ikuisuusjäsenyydet muutetaan alumnijäsenyyksiksi. 

7 § Jäsenmaksu

Varsinaiset jäsenet, kannattaja- ja alumnijäsenet suorittavat yhdistykselle kertaluontoisen jäsenmaksun, jonka suuruus eri jäsenryhmille vahvistetaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan. 

8 § Jäsenyyden päättyminen

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä kahden (2) vuoden kuluttua opinto-oikeuden päättymisen jälkeen. Liittymismaksua ei palauteta.

Jäsenyystyypin voi muuttaa valmistumisen jälkeen alumnijäsenyydeksi. 

9 § Yhdistyksestä eroaminen

Yhdistyksestä voi erota milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. 

Yhdistyksestä voi erota myös ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tulee voimaan välittömästi. 

Erottuaan jäsen menettää jäsenelle kuuluvat jäsenoikeudet. Liittymismaksua ei palauteta. 

10 § Yhdistyksestä erottaminen

Yhdistys voi erottaa jäsenen hallituksen esityksestä, jos jäsen

 1. on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
 2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella merkittävästi vahingoittanut yhdistystä; tai
 3. ei täytä enää laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja 

11 § Erottamismenettely

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Erottaminen on tehtävä kahden kolmasosan (2/3) äänienemmistöllä.

Ennen päätöksen tekemistä asianosaiselle jäsenelle on annettava mahdollisuus selityksen antamiseen. 

Asianosainen jäsen ei ole esteellinen äänestämään itseään koskevasta erottamisasiasta.


HALLITUS, NIMENKIRJOITUSOIKEUS JA TOIMINNANTARKASTUS

12 § Hallitus


Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa hallitus, jonka puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi (2) ja korkeintaan viisi (5) muuta jäsentä valitaan syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan yhdistyksen varsinaisista jäsenistä. Syyskokous päättää hallituksen tarkemman jäsenmäärän kullakin kertaa erikseen.

Hallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kantama mielipide, paitsi vaaleissa, jolloin arpa ratkaisee.

Hallitus valitsee sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus voi halutessaan järjestäytyä ennen toimikautensa alkua. Järjestäytymiskokouksessa hallitus päättää tarvittavista toimihenkilöistä, hallituksen koollekutsumistavasta ja -ajasta.


Hallituksen toimikausi on sama kuin yhdistyksen tilikausi.

13 § Päätösvaltaisuus

Hallitus on päätösvaltainen, kun hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä ovat läsnä. 

14 § Kutsuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on kutsuttava koolle, kun vähintään 1/3 hallituksen jäsenistä sitä puheenjohtajalta pyytää. 


Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat. 

15 § Kokoukseen osallistuminen

Hallituksen kokouksiin voi osallistua joko:

 1. kokouspaikassa läsnä olemalla; tai
 2. video- tai ääniyhteyden välityksellä ennalta ilmoitetun kokousalustan kautta, mikäli etäyhteyden kautta osallistumisesta on ilmoitettu kokouskutsussa.

16 § Päätöksentekojärjestys

Hallituksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan voittaa puheenjohtajan kantama mielipide, paitsi vaaleissa, jolloin arpa ratkaisee.

17 § Hallituksen jäsenen esteellisyys

Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. 

18 § Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri ja jonka tarkastavat kokouksen valitsemat kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. 


Hallituksen kokousten pöytäkirjan ote toimitetaan yhdistyksen jäsenelle pyynnöstä tai annetaan asianosaiselle tiedoksi, mikäli on tehty häntä koskevia päätöksiä. 19 § Nimenkirjoitusoikeus

Oikeus yhdistyksen nimenkirjoittamiseen on yksin hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla.

20 § Tilinkäyttöoikeus 

Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus on puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla. 

Yhdistyksen laskut hyväksyy joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Yli 50 euron suuruisista laskuista tulee tehdä selvitys hallituksen kokouksessa. 

21 § Hallituksen täydentäminen ja vaihtaminen

Mikäli hallitus tai hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan tehtävästään kesken toimikauden, valitaan yhdistyksen kokouksessa uusi hallitus tai sen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi siten, että hallitus tai sen jäsen jatkaa tehtävässään, kunnes uusi hallitus tai sen jäsen on valittu. 

Jos yksi hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan ja jäljelle jääneet hallituksen jäsenet muodostavat toimivaltaisen hallituksen, voi hallitus jatkaa toimikautensa loppuun asti valitsematta uutta jäsentä. 

22 § Toimikunnat ja toimihenkilöt

Hallitus voi asettaa toimikuntia, jotka ovat sille vastuussa tehtävistään. Hallitus nimittää muut yhdistyksen toimintaan tarvittavat toimihenkilöt.

23 § Hallituksen jäsenen erottaminen

Hallituksen jäsen voidaan erottaa tehtävästään yhdistyksen kokouksessa. Päätös erottamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä on tehtävä vähintään kahden kolmasosan (2/3)  määräenemmistöllä annetuista äänistä. 

24 § Toiminnantarkastus

Yhdistykselle valitaan syyskokouksessa yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja. 

YHDISTYKSEN KOKOUS

25 § Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksia ovat syyskokous, kevätkokous ja tarvittaessa koolle kutsuttavat ylimääräiset kokoukset.

26 § Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen 

Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta teologian osaston sekä Ortodoksisen seminaarin ilmoitustaululla sekä yhdistyksen sähköpostilistalla ja/tai yhdistyksen verkkosivuilla.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat.

27 § Päätösvaltaisuus

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on näiden sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu. 


Kokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

28 § Äänivaltaisuus


Yhdistyksen kokouksissa varsinainen jäsen on puhe-, esitys- ja äänioikeutettu sekä vaalikelpoinen. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella läsnä olevalla yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni. 

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi valtuuttaa toisen varsinaisen jäsenen käyttämään äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa. Valtuuttaminen tapahtuu kirjallisella valtakirjalla, joka on esitettävä yhdistyksen kokouksessa.

Alumnijäsenelle voidaan myöntää puhe- ja esitysoikeus, mutta ei äänioikeutta tai vaalikelpoisuutta. 

29 § Esteellisyys 

Jäsen ei saa yhdistyksen kokouksessa äänestää tai tehdä päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisestä sopimuksesta tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. 

Hallituksen jäsen tai muu, jolle on määrätty tai annettu hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilinpäätöksen vahvistamisesta, toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, milloin asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa. 

30 § Kokoukseen osallistuminen

Yhdistyksen kokouksiin voi osallistua joko:

 1. kokouspaikassa läsnä olemalla; tai
 2. video- tai ääniyhteyden välityksellä ennalta ilmoitetun kokousalustan kautta, mikäli etäyhteyden kautta osallistumisesta on ilmoitettu kokouskutsussa.

Tarvittaessa suljettu lippuäänestys toteutetaan kokouksen aikana myös etäyhteyden välityksellä puheenjohtajan ilmoittamalla tavalla niin, että vaalisalaisuus säilyy. 

31 § Järjestäytyminen

Yhdistyksen kokous valitsee itselleen puheenjohtajan, sihteerin sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa. Samat kaksi henkilöä voivat toimia samanaikaisesti pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina. 

32 § Päätöksentekojärjestys

.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee:

 1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä;
 2. äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa paitsi jos vaaleissa ratkaisee arpa 
 3. Sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) äänestyksessä annetuista äänistä. 

Hallituksen jäsenten vaali, ellei yhdistyksen kokous ole yksimielinen, toimitetaan aina suljetulla lippuäänestyksellä, ja äänestys tapahtuu kokouksen päätöksen mukaan.

33 § Pöytäkirja

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksesta laaditaan pöytäkirja. Pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi (2) kokouksessa valittua pöytäkirjantarkastajaa. 

Pöytäkirja on toimitettava teologian osaston sekä Ortodoksisen seminaarin ilmoitustaululle neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa kokouksesta. Pöytäkirjan on oltava jäsenistön nähtävillä vähintään seitsemän (7) vuorokautta.

34 § Syyskokous 

Yhdistyksen syyskokous järjestetään syys-joulukuussa. Syyskokous valitsee itselleen puheenjohtajan, sihteerin, sekä pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. päätetään jäsenmaksujen suuruudesta seuraavaksi kalenterivuodeksi
 2. päätetään hallituksen jäsenmäärästä
 3. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
 4. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja 
 5. päätetään hallituksen esityksen pohjalta seuraavan kalenterivuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
 6. muut kokouskutsussa ilmoitetut asiat.

35 § Kevätkokous


Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa. Kevätkokous valitsee itselleen puheenjohtajan, sihteerin, sekä pöytäkirjantarkastajat.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. esitellään ja vahvistetaan edellisen kalenterivuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 2. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä
 3. muut kokouskutsussa ilmoitetut asiat.36 § Ylimääräiset kokoukset

Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo sille olevan tarvetta. 

Ylimääräinen kokous on järjestettävä myös, jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti. 
37 § Tilinpäätös

Tilinpäätös tehdään kerran vuodessa. Edellisen vuoden tilinpäätös on oltava valmis maaliskuun loppuun mennessä, jolloin se on myös luovutettava toiminnantarkastajalle, joka antaa näistä kirjallisen lausuntonsa hallitukselle 10 päivän kuluessa.

38 § Sääntöjen muuttaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä kokouksessa läsnä olevien äänivaltaisten jäsenten antamista äänistä.

Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti hallitukselle. 

MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

39 § Ohjesäännöt 

Yhdistyksen sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä yhdistyksen toiminnasta ja siinä noudatettavista käytänteistä.

Uusia ohjesääntöjä ja muutosehdotuksia voi esittää yhdistyksen hallitus tai yhdistyksen jäsen kirjallisena hallitukselle. Esitys on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

Ohjesäännöt ja niiden muutosehdotukset on hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Ohjesäännöt tulevat voimaan heti, kun ne on yhdistyksen kokouksessa hyväksytty. 

40 § Kurinpito

Yhdistyksen jäsenen on noudatettava kaikessa yhdistyksen toiminnassa yhdistyksen sääntöjä sekä hallituksen kokouksessaan hyväksymiä, voimassa olevia tapahtumaohjesääntöjä. Tapahtumaohjesäännöt on määritelty erikseen yhdistyksen säännöistä ja ovat jäsenistön nähtävissä teologian osaston sekä Ortodoksisen seminaarin ilmoitustaululla.


Yhdistyksen hallitus valvoo sääntöjen noudattamista ja tarvittaessa vastaa rangaistusten määräämisestä sääntörikkomuksissa. 

Rangaistukset sääntörikkomuksista:

 1. Poistaminen tapahtumasta
 2. Varoitus
 3. Määräaikainen osallistumiskielto yhdistyksen toimintaan
 4. Jäsenen erottaminen 11 § ja 12 §:n mukaisesti 
 5. Yhdistyksen tai muun tahon rikotun omaisuuden korvaaminen

Ennen sääntörikkomusmenettelyn käynnistämistä asianosaisella on oikeus tulla kuulluksi. 

41 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistyksen purkautumisesta päättää yhdistyksen kokous. 


Päätös yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä kahdessa (2) vähintään kahden (2) viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista ainakin toinen on syys- tai kevätkokous. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä luettuna äänestyksestä annetuista äänistä.


Ehdotus yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä kirjallisesti hallitukselle.

Yhdistyksen tultua puretuksi tai lakkautetuksi sen omaisuus luovutetaan Suomen Ortodoksisen kirkon kirkollishallitukselle käytettäväksi ortodoksisen teologian opiskelijoiden toiminnan tukemiseen.

42 § Yhdistyslaki

Niiltä osin kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.