Tietosuojaseloste

Pistis ry:n tietosuojaseloste 

Tämä on ortodoksisen teologian ainejärjestö Pistis ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 21.9.2022

Rekisterinpitäjä 

Pistis ry, Y-tunnus: 3062961-9 

Torikatu 41, 80100 Joensuu 
pistis.ry@gmail.com 
www.pistisry.fi 

Rekisterin nimi 

Pistis ry:n jäsenrekisteri – oma rekisteri 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Tietoja kerätään jäsenyyden ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus ja rekisterinpitäjän oikeutettu etu (jäsenyys). 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäseniin. 

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Rekisterin tietosisältö 

Pistis ry käsittelee jäsenrekisterin sisältämiä henkilötietoja vain jäsenyyden tuottamisen edellyttämässä laajuudessa. Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat jäsenen nimi, sähköpostiosoite ja opintojen alkamisvuosi. 

Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä paperisen liittymislomakkeen tiedoista, sopimuksista ja muista tilanteista, joissa henkilö luovuttaa tietojaan. 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Pistis ry ei luovuta tietoa kaupalliseen käyttöön eikä säilytä tietoa tai luovuta tietoa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asianmukaisesti palomuurilla, kirjautumisen taakse suojatussa palvelussa tai tiloissa, joihin asiattomilta pääsy on estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Analogisesti kerätyt tiedot digitoidaan kirjautumisen taakse suojattuun palveluun, joihin on asiattomilta pääsy kielletty. Digitoimisen jälkeen analogiset tiedot, kuten paperiset liittymislomakkeet, hävitetään asianmukaisesti. 

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin kirjatut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). 

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. 

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).